Statisztika teszt BA és MA kurzushoz.
A kérdések folyamatosan bővülnek, de nem garantálom, hogy a teszt a teljes tananyagot lefedi.

BA & MA
Melyik állítás igaz a standard error-ra?
  Standard errort csak többszörös mintavétel esetén lehet számítani
  Minél nagyobb az SE, annál megbízhatóbb a minta a populációra nézve
  az egy fölötti standard error nagynak számít
  A SE a populációból vett minták átlagának szórása

Magyarázat:


BA & MA
Melyik NEM lehet helyes megoldás olyan outlierek kezelése esetén, melyek az adott skálán elképzelhető értékek?
  Az adatsorban hagyása, non-parametrikus próba használata
  Az adatsor transzformálása
  Az érték helyettesítése a átlagtól kétszórásnyira elhelyezkedő értékkel
  Az érték átlaggal való helyettesítése

Magyarázat:


BA
Melyik értelmezés helyes?

  A szóráshomogenitás nem teljesül, F(3,219)=.914 p=.435
  A szóráshomogenitás teljesül, F(3,219)=.914 p=.435
  A normalitás nem teljesül, F(3,219)=.914 p=.435
  A normalitás teljesül, F(3,219)=.914 p=.435

Magyarázat:


BA & MA
Melyik riportolás helyes az amerikai főiskolás mintára?

  D(354)=.204 p=.000
  D(354)=.204 p<.001
  D(354)=.204 p>.05
  D(91) =.145 p<.05

Magyarázat:


BA & MA
Milyen típusú változó a következő kérdés: Milyen gyakran dohányzik? Soha \ Ritkán \ Gyakran
  nominális
  ordinális
  intervallum
  arány

Magyarázat:


BA & MA
Hol várod a legnagyobb korrelációt (legerősebb kapcsolatot)?
  
  
  
  

Magyarázat:


BA & MA
Egy 50 fős vizsgálatban a magasság nemi különbségeit vizsgálom (nemi arány 50-50%). A parametrikusság ellenőrzése során a férfi mintán a Kolmogorov-Smirnov teszt szignifikáns lett. Hivatkozhatok-e a central limit theoremre a normalitás feltételezésekor?
  Igen, hiszen 40 fő felett feltételezhetünk normál eloszlást
  Igen, ha az adataim unimodálisak, csak enyhén ferdék és csúcsosak, outlier nélküliek
  Nem, csak mintánkánt 40 fő megléte esetén hivatkozhatok a central limit theoremre
  Nem, csak akkor hivatkozhatok rá, ha a mintáim minimum 40 fősek, unimodálisak, csak enyhén ferdék és csúcsosak, outlier nélküliek.

Magyarázat:


BA & MA
Melyik nominális változó?
  Óvoda / Alsó tagozat / Felső tagozat
  Főváros / Nagyváros, megyeszékhely / Város / Falu, tanya
  Országos bajnokság, Városi bajnokság, Világ bajnokság, Európa bajnokság
  Dunántúl, Közép-Magyarország, Alföld, Észak-Magyarország

Magyarázat:


BA & MA
A Kolmogorov-Smirnov teszt eredménye D(20)=.184 p=.074 Mit jelent ez?
  A teszt nem szignifikáns, a normalitás feltételezhető
  A teszt nem szignifikáns, a normalitás nem feltételezhető
  A teszt szignifikáns, a normalitás feltételezhető
  A teszt szignifikáns, a normalitás nem feltételezhető

Magyarázat:


BA & MA
Mi a populáció?


Válasz:


BA & MA
Melyik lehet helyes megoldás hibás értékek kezelésére?
  Az adatsorban hagyása, non-parametrikus próba használata
  Winsorizálással a következő legnagyobb érték plusz egyre írjuk
  Ha következtetéssel kitalálható, mi lehetett a helyes érték (pl. nem-nél 3-ast ütöttünk, az valószínűleg 2-es akart lenni), akkor javíthatjuk
  Az érték törlése

Magyarázat:


BA & MA
Mi a konfidencia intervallum?


Válasz:


BA & MA
Mi a parametrikusság négy feltétele?


Válasz:


BA & MA
Egy oszlopdiagramra szeretnék hibasávot tenni. Mik közül választhatok?


Válasz:


BA & MA
Melyik állítás igaz? A változóm eloszlását normálisnak tekinthetem, ha
  Csoportonként legalább 20 eset van (central limit teorem)
  Ha az adataim legalább bimodálisak
  Ha 15 adatnál több van, és csak enyhén ferde,enyhén csúcsos, egy csúcsa van, outlierek nélküli
  Ha a Q-Q plotot az adatpontok elhelyezkedése haranggörbe alakú

Magyarázat:


BA & MA
Egy mintán két teszt (A és B) összefüggését vizsgálom. A következő korrelációt kaptam: r=-0.11 p=.001 Mi mondható el a két teszt összefüggéséről?
  erős pozitív együttjárás van a két teszt között
  gyenge pozitív együttjárás van a két teszt között
  erős negatív együttjárás van a két teszt között
  gyenge negatív együttjárás van a két teszt között

Magyarázat:


BA & MA
Egy mintán két teszt (A és B) összefüggését vizsgálom. A következő korrelációt kaptam: r=0.08 p=.001 Mi mondható el a két teszt összefüggéséről?
  nincs szignifikáns együttjárás a két teszt között
  gyenge pozitív együttjárás van a két teszt között
  gyenge negatív együttjárás van a két teszt között
  elhanyagolható erősségű pozitív együttjárás van a két teszt között

Magyarázat:


BA & MA
Mi a különbség a kovariancia és a korreláció között?


Válasz:


(BA) & MA
Az F érték
  Arról ad információt, hogy a prediktor változó változása mekkora változást hoz létre a kimeneti változóban
  A modellben maradó meg nem magyarázott varianciával egyenlő
  A modell által megmagyarázott variancia négyzetes összegével egyenlő
  Arról ad információt, hogy mennyivel jobb a modellünk az átlagnál a modellünkben bennmaradó hiba arányában

Magyarázat:


MA
Lineáris regresszió prediktor változójaként nem adunk meg olyan változót,
  melynek nincs természetes nulla pontja
  mely ordinális típusú változó
  mely dichotóm változó
  mely fordított arányú kapcsolatban van a kimeneti változóval

Magyarázat:


MA
Melyik állítás NEM igaz a kollinearitásra?
  Ha két változó között kollinearitás áll fenn, akkor arra gyanakodhatunk, hogy a két változó ugyanazt vagy nagyon szorosan kapcsolódó jelenségeket mér
  Ha két változó között a korrelációs együttható .9 fölötti, kollinearitásról beszélünk
  Ha két változó között kollinearitás áll fenn, akkor a függő változó varianciájának nagyon hasonló részét magyarázzák.
  Ha két változó korrelációja p=.001 szinten szignifikáns, mindig kollinearitásról beszélünk

Magyarázat:


MA
Melyik állítás igaz? Lineáris regresszióban...
  az adatokat bockwise adjuk meg, ha mi akarjuk a változók modellbe léptetésének sorrendjét megadni
  stepwise módszernél a modellbe a többi prediktorváltozóval legkevésbé összefüggő változó lép be
  a prediktorváltozók modellbevaló léptetését vagy CSAK blockwise vagy CSAK stepwise módszer szerint adhatjuk meg
  a blockwise módszer esetén az egy blokkba kerülő változók sorrendjét mindig az ENTER módszer adja meg

Magyarázat:


BA
Publikáld, és röviden értelmezd az eredményeket!


Válasz:


BA
Publikáld, és röviden értelmezd az eredményeket!


Válasz:


BA
Publikáld, és röviden értelmezd az eredményeket!


Válasz:


BA + MA
Publikáld, és röviden értelmezd az eredményeket!


Válasz:


BA
Publikáld, és röviden értelmezd az eredményeket!


Válasz:


BA + MA
Publikáld, és röviden értelmezd az eredményeket!


Válasz:


BA
Publikáld, és röviden értelmezd az eredményeket!


Válasz:


BA + MA
Publikáld, és röviden értelmezd az eredményeket!


Válasz:


BA és MA
Az F érték
  függ a reziduális hibától
  regresszió és ANOVA esetén különbözőképpen számolódik
  a függő változóból megmagyarázott variancia és a függő változó teljes varianciájának aránya
  az ANOVA elemzés effect-size mutatója

Magyarázat:


BA és MA
Melyik állítás IGAZ?
  Csoportosító változó esetén is beszélhetünk outlierről
  Egy oultier az átlagot jobban befolyásolja, mint a mediánt
  Az outlierek olyan értékek, melyek az adott skálán nem fordulhatnak elő
  Az outlierek lecsökkenti a szórást

Magyarázat:


BA
Melyik adatokat elemezhetem Pearson korrelációval?
  egy normális eloszlású skála típusú és egy dichotóm változó kapcsolata
  egy öt szintű ordinális és egy dichotóm változó kapcsolata
  egy normáleloszlású és egy nem-normáleloszlású folytonos változó kapcsolata
  egy skála típusú változó és egy három csoportból álló nominális változó kapcsolata

Magyarázat:


BA
Melyik állítás IGAZ?
  Függetlenmintás t-próba esetén a szisztematikus variancia a kísérleti személyek két kondícióban mért értéke közötti különbségből adódik.
  Összefüggőmintás t-próba esetén a nemszisztematikus variancia nagyobb, mint függetlenmintás t-próba esetén
  Összefüggő mintás t-próba esetén az átlag különbségét, függetlenmintás t-próba esetén a különbségek számoljuk.
  Függetlenmintás t-próba esetén a nemszisztematikus variancia a mintán belül a személyek közötti különbségből adódik.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mi igaz az elsőfajú hiba fogalmára?
  Cohen szerint az elvárható érték 0.2 alatt kell legyen, tehát az a jó vizsgálat, ahol maximum 20% esélye van annak, hogy nem veszünk észre egy meglévő hatást.
  Amikor a nullhipotézist megtartjuk, pedig nem igaz.
  Amikor valamilyen hatásról azt hisszük, hogy létezik, pedig nem.
  Arra való képességet méri, hogy ha a változónknak van hatása, azt észrevesszük

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Melyik állítás igaz a statisztikai erőre?
  Arra való képességet méri, hogy ha a változónknak van hatása, azt észrevesszük
  A elsőfajú hiba párja.
  Nem fogadható el ha értéke 0.8 feletti.
  A minta egyedeinek átlagtól való eltérésének átlaga.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mely állítás igaz az effect-size fogalmára?
  Ha a Pearson-féle korrelációs együttható értéke r=.29, akkor a hatás erős.
  Csak két fajtája létezik.
  Azt jelenti, hogy a felállított modell mennyit tud megmagyarázni a függő változó változatosságából.
  A Cohen-féle delta érték a két csoport szórásának különbségét adja meg.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mi a standardizálás célja?
  A z-érték legyen egyenlő +/-1.96-tal.
  Egyszerű eloszlást mutató minták felvétele.
  Levágja az eloszlásgörbe felső és alsó 2,5%-át, így az adatok 95%-át tartjuk meg.
  A minták egységessé tétele, hogy az eloszlásuk alapján általános következtetéseket vonhassunk le róluk.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mekkorának kell venni a konfidencia intervallumot, hogy megbízható legyen?
  Az alsó és felső határa +/-1.96*standard error + átlag kell legyen.
  Minél nagyobbnak, így biztos beleesik a populációátlag is.
  Minél kisebbnek, mert így közelebb kerül a populációátlaghoz.
  Az alsó és felső határa a lehetséges minták 100%-át tartalmazza.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mi igaz a szignifikanciára Fisher definíciója szerint?
  Csak ha minimum 5% esély van arra, hogy a null hipotézis igaz, mi véletlenül mégis ekkora hatást találtunk a mintánkban, akkor mondhatjuk, hogy szignifikáns az eredmény.
  Az elfogadható szignifikancia szint mindig 0.5, ezen nem szabad változtatni.
  A szignifikancia megmutatja, az észlelt összefüggés erősségét
  Csak ha maximum 5% esély van arra, hogy a null hipotézis igaz, mi véletlenül mégis ekkora hatást találtunk a mintánkban, akkor mondhatjuk, hogy szignifikáns az eredmény.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Melyik skálára igaz az alábbi meghatározás: Az adatok nagyság szerint sorrendbe rakhatóak, de nincs információ a rangsor tagjai közötti különbségekről?
  nominális skála
  ordinális skála
  intervallum skála
  arányskála

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Hogyan érdemes az outliereket kezelni kis elemszám esetén?
  Egyet kivonunk/hozzáadunk az eredeti értékből
  Átírhatjuk az értéket átlag +/- 2 SD-re.
  Átírhatjuk az értéket az átlag +/- 4 SD-re.
  Eloszjuk az értéket kettővel

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Az alábbiak közül melyik feltétele a parametrikusságnak?
  Szóráshomogenitás
  Legalább ordinális skála típusú adatok.
  Összefüggő minták
  Független minták

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Melyik okozhatja, hogy az adatok eloszlása eltér a normálistól?
  Outliererek
  Túl érzékeny a skála
  Túl kevés dolgot mértünk egyszerre egy változóban.
  Túl sok adatunk van.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mit mér a korreláció?
  Két változó közötti lineáris okozatot méri
  Két változó közti kvadratikus összefüggést méri
  A változók közötti pozitív összefüggést méri.
  Két változó közötti lineáris összefüggést méri

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Melyik feltétel igaz mindhárom kétváltozós korreláció próbára?
  A változók közti kapcsolat lineáris függvénnyel leírható kell legyen.
  Ordinális változók kellenek
  A kitöltők függetlenek kell legyenek egymástól
  Adatok normáleloszlásúak kell legyenek

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Melyik állítás igaz az összefüggő-mintás t-próbára?
  A normalitás feltételét nem kell ellenőrizni
  A kitöltőknek függeni kell egymástól
  A kondíciók függetlenek kell legyenek egymástól
  A szóráshomogenitást nem kell ellenőrizni

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mi igaz a Repeated Measures ANOVA-ra?
  Ugyanazok az emberek szerepelnek minden mintában
  Mindenki csak egyetlen kondícióban szerepel
  Ha a minták nem függetlenek egymástól, az elsőfajú hiba esélye drasztikusan nő
  Nem kell teljesülnie a normális eloszlásnak

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Milyen tesztet használunk összefüggőmintás t-próba helyett, ha ordinális adataink vannak?
  Stuart-Maxwell teszt
  McNemar teszt
  Wilcoxon előjeles rang teszt, vagy Előjel teszt
  Bhapkar teszt

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mit tesztel a Moses extreme reactions test?
  A két minta variabilitását teszteli (mint egy nonparametrikus Levene teszt).
  Azt teszteli, hogy a két mintának ugyanolyan ferdeségű-e az eloszlásagöréje
  Rangösszegek különbségét vizsgálja
  Rangkiosztást klaszterek figyelembevételével

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Melyik feltétele a Pearson Khi-négyzet próbának?
  Minden cellához tartozó várható elemszám 5 vagy 5-nél nagyobb legyen
  Minden cellához tartozó várható elemszám 5-nél kisebb legyen
  A változók ordinálisak legyenek
  Minden személy többször szerepeljen.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mikor használjuk a Fisher Exact tesztet?
  Dichotóm adotokon összetartozó minták esetében
  2x2-es, kis méretű tábláknál használjuk, a Pearson Khi-négyzet értékét korrigálja.
  A mért értékek és a várható értékek valószínűségének arányítása esetén
  Kis méretű táblálnál használjuk, ha nem teljesül, hogy a várható érték minden cellában legalább 5

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mi jellemző az összetartozó mintás ANOVÁ-ra?
  Csak mintákról, vagy kondíciókról beszélhetünk, csoportokról nem
  Csoportokról beszélhetünk, mintákról nem
  Csak kondíciókról beszélhetünk, mintákról nem
  Csak mintákról beszélhetünk, kondíciókról nem

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mi a reziduális hiba?
  Megtudjuk belőle, hogy a kísérleti manipuációnk sikeres volt-e.
  Eltérés a modell alapján várt és a mért értékek között
  Olyan érték, mely az adott skálán nem képzelhető el, az érték valamilyen elgépelésből származik, ezért nincs információ értéke.
  Olyan érték, mely elképzelhető az adott skálán, de annyira szélsőséges, hogy torzíthatja a statisztikákat

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mire való a Kolmogorov-Smirnov teszt?
  Megadja, hogy a változónk eloszlása szignifikánsan eltér-e a normálistól.
  Akkor használjuk, ha nem teljesül a normál eloszlás vagy ordinális adataink vannak.
  A változók szóráshomogenitásának vizsgálatára
  Két minta variabilitását teszteli

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mit ad meg a kovariancia?
  Adott érték távolsága a többi érték közepétől
  Az adatokban lévő változatosságot
  Az általunk vett minták átlagának eloszlását
  Két változó közötti kapcsolat irányát adja meg, de mértéke skálafüggő.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Mire való a Kruskal-Wallis teszt?
  Több csoport rangsorolásos (nem parametrikus) összehasonlításához használjuk.
  Különbséget számol, melyet a populáció esetében várnánk, ha ugyanazokat az embereket két különböző kondícióban lemérnénk.
  Több kondíció rangsorolásos (nem parametrikus) összehasonlításához használjuk.
  Rendkívül kicsi elemszám (5-6 elem) esetén használjuk. Csak előjelekkel számol (ami a két minta különbségének iránya).

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 tavasz
Melyik tesztet használjuk dichotóm adotokon összetartozó minták esetében?
  Stuart-Maxwell test és Bhapkar test
  McNemar teszt
  Wilcoxon előjeles rang teszt
  Előjel teszt (Sign test)

Magyarázat:


BA, MA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Melyik állítás igaz a Cronbach alfára?
  Értelmezhető értéke -1 és 1 közé eshet.
  Az alskálák növelésével nő a Cronbach alfa értéke, de ettől még nem lesz megbízhatóbb a teszt.
  Alskálák esetén nem számolunk külön Cronbach alfát.
  Itemszám növelésével nő a Cronbach alfa értéke, de ettől még nem lesz megbízhatóbb a teszt.

Magyarázat:


BA, MA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Ha ANOVA vizsgálatot végzünk, a kapott F statisztikából megállapítható,
  hogy a minták között van-e különbség.
  hogy melyik minták között van különbség.
  hogy a minták között van-e kapcsolat.
  hogy melyik minták között van kapcsolat.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Az alábbi esetben melyik statisztikai próba használható és a legérzékenyebb? Kapcsolatot szeretnénk vizsgálni, a kitöltők függetlenek, az adatok monoton módon változnak, normáleloszlás feltétele nem teljesül, az adataink ordinális skála típusúak, 7fokú mérőeszközön mérődnek, nagy az elemszám (de nem nagyobb mint 40).
  Pearson korreláció
  Spearman korreláció
  Kendall-féle tau
  Point-biserial korreláció

Magyarázat:


BA, MA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Az alábbiak közül melyik első fajú hiba?
  Amikor a null hipotézist elvetjük, pedig igaz.
  Amikor a null hipotézist elfogadjuk, pedig nem igaz.
  Amikor valamilyen hatásról azt hisszük, hogy nem létezik, pedig csak nem vettük észre.
  Amikor valamilyen hatásról azt hisszük, hogy statikus, pedig dinamikus.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Mit tudunk meg az ANOVA alkalmazásakor?
  Megtudhatjuk, hogy a Cronbach-alfa megüti-e a 0.8-as értéket.
  Megtudjuk, melyik minták között van különbség.
  Megtudjuk, hogy a minták között van-e különbség.
  Megtudjuk, hogy érdemes-e a továbbiakban az adathalmazon klaszterelemzést végezni.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Melyik próbára igaz: One-Way ANOVA helyett használandó nem-parametrikus próba, ha sérül a folytonosság, dichotóm változó esetén használható?
  Kruskal-Wallis
  Welch.
  Median.
  Logisztikus regresszió.

Magyarázat:


BA, MA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Mit jelent a teszt-reteszt reliabilitás?
  Kiszámolom a 0.7-es itemfelezési korrelációt.
  Minden lehetséges módon kettéválasztom az itemeket, kiszámolom a korrelációkat és átlagolom őket.
  Felveszem a tesztet, majd kiegészítem újabb itemekkel és újra felveszem. A különbséget mérem a két skálaérték között.
  Felveszem a tesztet most, majd valamivel később (pl. egy hónap múlva) megint, és megnézem a két eredmény mennyire korrelál?

Magyarázat:


BA, MA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Mire NEM használhatjuk a Kolmogorov-Smirnov tesztet?
  Teszteli, hogy van-e szignifikáns különbség a mi eloszlásunk és a normál eloszlás között.
  Teszteli, hogy van-e szignifikáns különbség a mi mintánk eloszlása és a populációban várható eloszlás között.
  Megadja, hogy a változónk eloszlása szignifikánsan eltér-e a normálistól.
  Megválaszolja, hogy feltételezhetjük-e a normalitás feltételének teljesülését.

Magyarázat:


BA, MA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Az alábbiak közül mikor kell a szóráshomogenitást Levene-teszttel ellenőrizni?
  Több független csoport közötti különbség vizsgálata előtt.
  Több összefüggő minta közötti különbség vizsgálata előtt.
  Két folytonos változó közötti kapcsolat vizsgálata előtt.
  Több folytonos változó közötti kapcsolat vizsgálata előtt.

Magyarázat:


BA, MA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Mi az outlier?
  Olyan érték, mely elképzelhető az adott skálán, de annyira szélsőséges, hogy torzíthatja a statisztikákat.
  SPSS félreszámolásai.
  Üresen hagyott rubrikák adatfelvételkor.
  Olyan változatosság, mely okáról nem tudunk számot adni, nem emeljük be a modellbe.

Magyarázat:


BA, MA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Melyikből NEM lehet a normalitás teljesülésére/sérülésére következtetni?
  Central-limit theorem
  Cronbach alfa
  Z-tesztek
  Shapiro-Wilk teszt

Magyarázat:


BA, MA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Mi a Winzorizálás?
  Töröljük az outliereket.
  Meghagyjuk az outliert a reliabilitás érdekében.
  Átírjuk az adatot valami olyanra, ami már nem outlier.
  Transzformáljuk az adatokat (például gyökvonással).

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Melyik nominális skálázás?
  Az ötös lottó nyerőszámai.
  Katonai rangok.
  Hátralevő feladatok mennyisége.
  Farenheit skála

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Melyik NEM az összefüggőmintás t-próba feltétele?
  A kitöltők függetlenek egymástól.
  A csoportok függetlenek egymástól.
  A minták normális eloszlásúak.
  Minták skála típusúak.

Magyarázat:


BA - hallgatói kérdés 2015 ősz
Melyik állítás igaz? A variancia...
  egy szélsőséges érték mutató, amely torzítja a statisztikákat.
  egy teszt mellyel azt mérhetjük, hogy a mintáink különböznek-e egymástól.
  az adatokban lévő változatosság mutatója.
  a mérőeszköz megbízhatóságának mutatója.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Pearson korreláció esetén mit jelent a +- 0,35-ös korreláció?
  A) közepes korreláció
  B) erős korreláció
  C) gyenge korreláció
  D) elhanyagolhatóan gyenge korreláció

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik nemparametrikus teszt feltétele, hogy a változók dichotómak legyenek!
  A) McNemar teszt
  B) Wilcoxon előjeles rang teszt
  C) Stuart-Maxwell test és Bhapkar test
  D) Előjel teszt

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mit nevezünk a statisztikai méréseknél populációnak?
  A) azokat az egyedeket, akik a mintába nem kerültek be
  B) változók halmazát, melyből a mintát véletlen mintavételezéssel választjuk
  C) a világ összes, valamilyen feltételnek megfelelő egyedét jelenti
  D) az adott mérésben résztvevőket jelenti, a vizsgálatvezetőket is beleértve

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi lehet az (egyik) oka annak, ha nagy a szórás?
  A) ha a tulajdonság stabil
  B) ha a csúcsosság normál eloszlás esetén várhatónál nagyobb
  C) a nagy elemszám
  D) outlierek

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Pozitív (jobbra elnyúló) ferdeség esetén a medián hogy helyezkedik el az átlaghoz képest?
  A) Nem tudjuk meghatározni ennyiből
  B) Jobbra
  C) Egybeesik vele
  D) Balra

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Ha a számterjedelem és tériforgatás között pozitív a kovariancia, akkor ha valakinek a számterjedelme az átlagosnál jobb, akkor annak várhatóan a téri forgatás teljesítménye...
  A) osztható a számterjedelmével.
  B) az átlagosnál rosszabb lesz.
  C) megegyezik a számterjedelmével.
  D) teljesítménye is az átlagosnál jobb lesz.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi jellemző a nominális skálára?
  A) diszkrét kategóriák, melyek nem rendezhetők semmilyen sorrendbe
  B) van természetes 0 pontja
  C) az elemek közötti különbség is kifejezhető
  D) nagyság szerint sorrendbe rakható

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Miért történik mintánként külön a normalitás tesztelése?
  A) Azért mert az várjuk, hogy ugyanabból a populációból származnak.
  B) Mert a minták átlaga várhatóan megegyezik egymással
  C) Mert azt várjuk, hogy átlaguk eltér, így egyben tesztelve nem lenne unimodális az eloszlás
  D) Azért, mert az lecsökkentené a szórást.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi nem az egymintás t-próba feltétele?
  A) Skála típusú változó
  B) Szóráshomogenitás
  C) Normál eloszlás
  D) Kitöltők függetlensége

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
A következő non-parametrikus tesztek közül melyik teszteli, van-e különbség a minták szórásában?
  A) Wilcoxon előjeles rang teszt
  B) Mann-Whitney teszt
  C) Moses extreme reactions test
  D) Előjel teszt

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
A SEM-mel /standard error of measurement/ mit tudunk megbecsülni?
  A) A normalitást.
  B) A mérésünk pontatlanságát.
  C) A szóráshomogenitást.
  D) Azt, hogy milyen próbát kellene alkalmaznunk.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
A következő nem-parametrikus próbák közül melyiket NEM használhatjuk Repeated Measures helyett?
  A) Kruskal- Wallis
  B) Friedman-féle ANOVA
  C) Cochran's Q teszt
  D) Greenhous-Geisser

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik állítás HAMIS?
  A) az osztályzat nominális változó
  B) a vérnyomás folytonos változó (Hgmm-ben mérve)
  C) a kor folytonos változó
  D) a hajszín kategoriális változó

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik NEM statisztikai középérték?
  A) medián
  B) variancia
  C) módusz
  D) számtani átlag

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Milyen próbát használsz, ha 3 összefüggő minta közti különbséget szeretnél vizsgálni, és a normalitás feltételei nem teljesülnek?
  A) Kruskal-Wallis teszt
  B) Friedman ANOVA
  C) One-Way ANOVA
  D) Repeated Measures ANOVA

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mit mutat meg az F érték?
  A) mennyit tudunk megmagyarázni a függő változó teljes varianciájából
  B) átlagosan milyen messze van a modellünk az átlagtól
  C) milyen a hatás és hiba aránya.
  D) átlagosan milyen távol vannak az adatpontok a modellünktől, mekkora hibával dolgozunk

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik állítás HAMIS?
  A) Az F-próba megmutatja, hogy mely minták különböznek egymástól.
  B) Mauchly-tesztet szfericitás tesztelésére használunk.
  C) A mintánkon belül outlierek keresésére boxplotot használunk.
  D) Az eltérést a predikált és a mért adatok között reziduális hibának nevezzük.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik állítás igaz a relatív szórásra?
  A) A szórás és az átlag hányadosa.
  B) A módusz és a szórás szorzata.
  C) A módusz és a szórás hányadosa.
  D) A szórás és az átlag szorzata.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mit mér a Pearson korreláció?
  A) Két változó közötti lineáris összefüggést méri.
  B) Két változó közötti nem lineáris összefüggést méri.
  C) Kettő vagy több változó közötti nem lineáris összefüggést méri.
  D) Kettő vagy több változó közötti lineáris összefüggést méri.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik feltétele az összefüggőmintás t-próbának?
  A) Mintáink kategóriálisak.
  B) A kitöltők összefüggőek.
  C) Mintáink normál eloszlásúak.
  D) A szóráshomogenitás teljesül.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
A következő állítások közül melyik two-tailed teszt (kétoldalú tesztelés)?
  A) A nők alacsonyabbak a férfiaktól.
  B) A férfiak és a nők között különbség van.
  C) A férfiak magasabbak a nőknél.
  D) A férfiak és nők magasságának különbsége negatív.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mit nem publikálunk McNemar teszt esetében?
  A) oldaliságot
  B) p-értéket
  C) elemszámot
  D) statisztikai értéket

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi igaz a populációátlagra?
  A) a populációátlag hipotetikus dolog, valójában nem tudjuk, csak következtetünk rá
  B) ha a várható populációátlag 5-nél nagyobb, akkor mérhető
  C) ha a mintaátlag 1-nél kevesebb, akkor mérhető a populációátlag
  D) a mintaátlaghoz hasonlóan mérjük.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi jellemző a elsőfajú hibára?
  A) Amikor a null hipotézist elfogadjuk, pedig nem igaz.
  B) Amikor valamilyen hatásról azt hisszük, hogy létezik, pedig nem.
  C) Amikor valamilyen hatásról azt hisszük, hogy nem létezik, pedig csak nem vettük észre.
  D) Amikor az alternatív hipotézist elvetjük, pedig nem igaz.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mihez kapcsolódhat, ha nagy a mintánk szórása?
  A) Túl csúcsos az eloszlásgörbe
  B) Nagy elemszám
  C) A tulajdonság, amit mértünk, túl stabil
  D) Outlierek

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik IGAZ a Spearman-féle korrelációra?
  A) Nem használható skála típusú változók esetén
  B) Feltétele, hogy a válaszadók összefüggőek legyenek.
  C) Ez egy nem-parametrikus teszt
  D) A -0.5-ös érték elhanyagolhatóan gyengének számít

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik skálatípusra jellemző? Az elemek sorba rendezhetőek, az elemek közötti különbség is kifejezhető, de nincs természetes nulla pont (dátumok)
  A) Intervallum
  B) Dichotóm
  C) Ordinális
  D) Nominális

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Milyen próbákat használhatunk az összefüggőmintás t-próba helyett, ha nem teljesül a normalitás, vagy ordinális adataink vannak?
  A) McNemar teszt
  B) Wilcoxon előjeles rangteszt, Előjel teszt
  C) Egymintás t-próba
  D) Mann-Whitney próba

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
A következő állítások közül melyik NEM igaz az ortogonális kontrasztok kiosztására?
  A) a pozitív és negatív számok összege meg kell egyezzen egymással
  B) ha egy változó nem vesz részt a kontrasztban, a hozzá rendelt érték 0
  C) mindig csoportszámmal megegyező kontaszt osztható ki
  D) a kontraszt egyik oldalához pozitív, a másik oldalához negatív számokat rendelünk

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
A felsoroltak közül melyik NEM igaz a Cochran's Q tesztre?
  A) független kitöltők szükségesek
  B) dichotóm változókon működik
  C) viszonylag érzéketlen próba, ezért főleg nagyobb mintákon működik.
  D) független minták kellenek

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mennyi a lehetetlen esemény valószínűsége?
  A) 0
  B) 0,5
  C) 1
  D) végtelen

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Hogyan csökkenthető az első és másodfajú hiba egyszerre?
  A) minta nagyságának növelésével
  B) elsőfajú hiba csökkentésével
  C) minta nagyságának csökkentésével
  D) másodfajú hiba csökkentésével

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Milyen próbát választanál az alábbi vizsgálathoz: van-e összefüggés a testsúly és a szívritmus között? (tegyük fel, hogy adataink normál eloszlást követnek)
  A) Kendall-féle tau
  B) Pearson korreláció
  C) Spearman korreláció
  D) Összefüggő mintás t-próba

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi igaz az ortogonális kontrasztokra?
  A) Mindig csoportszámmal megegyező számú kontraszt osztható ki.
  B) A minták közötti korrelációt „darabolják” egyre kisebb részekre.
  C) Előnyük, hogy nem kell a familywise hibára kontrollálni.
  D) A külön oldalra került csoportok a továbbiaknak is összehasonlíthatóak maradnak.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mikor használható a Welch teszt?
  A) ha a folytonosság sérül
  B) ha a normalitás sérül
  C) ha túl kicsi az elemszám
  D) ha a szóráshomogenitás sérül

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mennyi a 95%-os konfidencia intervallum felső határa?
  A) átlag+1,96 * SE
  B) átlag+(-1,96) * SE
  C) átlag+0,95 * SE
  D) átlag+(-0,95) * SE

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Milyen értékek között van a Pearson féle korrelációs együttható (ha nem effect size mutatóként használod)?
  A) -1 és 0 között.
  B) -1 és +1 között.
  C) 0 és +1 között
  D) -2 és +2 között.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mit kell publikálni az alábbiak közül az összefüggő mintás t-próbánál?
  A) Minták móduszát, illetve mediánját.
  B) Minták móduszát, illetve szórását.
  C) Minták átlagát, illetve szórását.
  D) Minták mediánját, illetve átlagát.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
A következők közül melyik korreláció vizsgáló próba?
  A) Levene teszt
  B) Kolmogorov-Smirnov teszt
  C) Shapiro-Wilk teszt
  D) Kendall's tau

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
A felsorolt nem-parametrikus próbák közül melyiket nem a független mintás t-próba helyett használjuk?
  A) Stuart-Maxwell teszt és Bhapkar teszt
  B) Moses extreme reactions test
  C) Fisher exact teszt
  D) Mann-Whitney teszt és Wilcoxon rangösszeg

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi NEM igaz a relatív szórásra?
  A) csak olyan mintánál működik, ahol a skála 0-tól kezdődik
  B) általában több mint két minta összehasonlítására használjuk
  C) szórás és átlag hányadosa
  D) általában százalékban fejezzük ki

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik állítás IGAZ?
  A) A korrelációból az okozatra is lehet következtetni.
  B) Minél kisebb az elemszám, annál kisebb hatás is szignifikáns lesz.
  C) A korreláció két változó közötti lineáris összefüggést méri.
  D) A kovariancia mértéke skálafüggetlen. Az irányt adja meg.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mit fejez ki a standard error?
  A) A leggyakrabban előforduló standard értékeket
  B) Az x tengely mentén való eltérést a normális eloszlástól
  C) A mért és predikált értékek távolságát.
  D) A vett minták átlagának szórását

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Görbeillesztés során mi a probléma az R Square magyarázó erejével? (ez egy okos hallgatói kérdés, de nem része a tananyagnak. Azért ideteszem)
  A) Magába foglalja a lineáris és nem-lineáris magyarázóerőt is
  B) Nem foglalja magába a nem-lineáris magyarázó erőt
  C) Nincs probléma, teljesen pontos adatokkal szolgál
  D) Csak erős lineáris kapcsolat feltételezésénél használhatom

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik NEM a független mintás t-próba feltétele?
  A) Szóráshomogenitás
  B) Minták korrelláltsága
  C) Csoportok függetlensége
  D) Kitöltők függetlensége

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mit tesztel a Moses extreme reactions test?
  A) Akkor használjuk, ha a két csoport között shift-re számítunk (mediánok eltérnek)
  B) Kiosztja a rangokat, majd megnéz különböző klasztereket a mintákból
  C) A két minta variabilitását teszteli (mint egy nonparametrikus Levene teszt)
  D) Azt teszteli, hogy a két minta eloszlásának ferdesége azonos irányú-e

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik NEM feltétele a független-mintás egyszempontos ANOVA vizsgálatnak?
  A) szfericitás
  B) szóráshomogenitás
  C) a függő változó normális eloszlású
  D) a csoportok függetlenek

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
A felsoroltak közül melyik a Kruskal-Wallis teszt egyik feltétele?
  A) Szóráshomogenitás
  B) A függő változó bináris
  C) Legalább ordinális adatok
  D) A változók normális eloszlásúak

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
A felsorolt próbák közül melyiket választanád 2 független minta összehasonlítására? (függetlenül attól, hogy parametrikus vagy nem-parametrikus)
  A) Mann-Whitney.
  B) Repeated Measures ANOVA
  C) McNemar teszt.
  D) Wilcoxon előjeles rang teszt.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
A felsoroltak közül mi nem befolyásolja egy teszt reliabilitását?
  A) válaszlehetőségek száma (kényszerválasztás / Likert skála)
  B) itemszám
  C) mérési populáció
  D) érvényesség (validitás)

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik állítás HAMIS?
  A) A Cochran Q teszt csak nagy elemszám esetén jól használható próba
  B) Az előjel teszt kicsi elemszám esetén is használható.
  C) A Fisher exact teszt kis elemszám esetén is használható.
  D) A McNemar teszt kicsi elemszám esetén is érzékeny.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik NEM sorolható a Repeated ANOVA előnyei közé?
  A) csökkenti a nemszisztematikus varianciát
  B) lecsökkenti az egyéni különbségek hatását
  C) hatás könnyebben ki tud emelkedni a zajból
  D) érzékeny a mintavételek közötti különböző hosszúságú időközökre

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mann-Whitney teszteket végzünk „kézzel számolt” Bonfferoni korrekcióval. A szignifikanciaszint 5%, 5 párosítást végzünk. Mennyi a korrigált kritériumszint?
  A) 5
  B) 0.01
  C) 0.05
  D) 0.25

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi a szisztematikus változatosság?
  A) Általunk előidézett vagy általunk kontrollált tényező miatt van, a modellünkben számolunk vele.
  B) Általunk előidézett vagy általunk kontrollált tényező miatt van, modellünkben nem számolunk vele.
  C) Olyan változatosság mely okáról nem tudunk számot adni, nem emeljük be a modellbe.
  D) Olyan változatosság mely okáról nem tudunk számot adni, mégis beemeljük a modellbe.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik állítás igaz a független mintás t-próbára, illetve az összefüggő mintás t-próbára is?
  A) A két minta közötti különbség négyzetével számolunk, hogy a negatív előjelet "eltüntessük"
  B) Feltételezzük, hogy ha a két minta ugyanabból a populációból származik, akkor az átlagukkülönböző lesz
  C) A hatás a két minta közötti különbségből adódik
  D) Az összehasonlítás során relatív szórást használunk.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi feltétele a független mintás t-próbának ezek közül?
  A) Szórások eltérőek
  B) A csoportok korrelálnak.
  C) A kitöltőknek függnek egymástól.
  D) Mintáink normál eloszlásúak.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik lehet ezek közül szabdságfok?
  A) Azt fejezi ki, hogy a populációból hány embert választhatok ki szabadon.
  B) Azt fejezi ki, hogy a minta egyedei közül hányszor választhatok szabadon.
  C) Azt fejezi ki, hogy hány próba közül választhatok szabadon.
  D) Azt mutatja meg, hogy hány csoportot mérhetek meg szabadon.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Milyen a normál eloszlásgörbe alakja?
  A) harang görbe
  B) Parabola
  C) Lineáris
  D) U alakú

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi a szisztemaikus változatosság?
  A) Az általunk előidézett vagy általunk kontrollált tényező miatt van, a modellünkben számolunk vele.
  B) A hatás és a hiba hánydosa
  C) Olyan változatosság, mely okáról nem tudunk számot adni.
  D) Azt mutatja meg, hogy milyen mértékben nincs hatása a kísérleti manipulációnak.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Milyen típusú érték az IQ?
  A) Dichotóm
  B) Ordinális
  C) Arányskála
  D) Nominális

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi a winzorizálás?
  A) Átírjuk az értéket az átlag plusz (mínusz) egy egységre
  B) Átírjuk az értéket a következő, már nem outlier érték plusz (mínusz) egy egységnyire.
  C) Outlinerek törlésének másik neve
  D) Átírjuk az értéket a szórásra.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi a standard error (SE)?
  A) Az általunk vett minta átlaga.
  B) Ha minden embert megtudnánk kérdezni, akkor ezt az értéket kapnánk meg.
  C) A szórás és az átlag hányadosa
  D) Az általunk vett minták átlagának eloszlása.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mit jelent az, hogy ha az eloszlásgörbénk a normálisnál csúcsosabb?
  A) Nagy a szórás
  B) Egy oldalról vágtuk le az 5%-ot.
  C) Kicsi a szórás
  D) Egy oldalról 2,5%-ot vágtunk le.

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi a másodfajú hiba maximálisan elfogadható értéke Cohen definíciója alapján?
  A) 0,5
  B) 0,2
  C) 2,5
  D) 0,8

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Hány főtől hivatkozhatunk a central limit theoremre?
  A) Mindig felhasználhatjuk
  B) 15
  C) Akár 2 fő esetén is felhasználható
  D) 40

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mit jelent a boxploton a csillagos érték?
  A) Nincsen információ értéke
  B) A középső 50% nagyságának háromszorosa
  C) Nem kell velük foglalkozni csak a legnagyobb értéket jelölik.
  D) A középső 50% nagyságának másfélszeres

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Milyen érték esetében elfogadható a relatív standard error?
  A) 25% alatt
  B) +/- 1,96 között
  C) 5% alatt
  D) 20% alatt

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi a normál eloszlás görbéhez tartozó z-értékek átlaga és szórása?
  A) Átlag = 0 Szórás=1
  B) Átlag=100 szórás= 15
  C) Átlag=50 szórás=10
  D) Átlag= 500 szórás=100

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Mi számolható úgy, hogy 1 - másodfajú hiba?
  A) Béta szint
  B) Az effect size
  C) Az elsőfajú hiba
  D) A statisztikai erő

Magyarázat:


BA és MA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik lehet hiba?
  A) Minden érték, aminek van információ értéke.
  B) Olyan érték, mely elképzelhető az adott skálán, de annyira szélsőséges, hogy torzítja a statisztikákat.
  C) Olyan érték, mely az átlagtól 3 szórásra van.
  D) Olyan érték, mely az adott skálán nem elképzelhető.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2016 tavasz
Melyik az a feltétel, amely parametrikus és nemparametrikus próbáknál is szinte mindig ott van?
  A) Szóráshomogenitás
  B) Normalitás
  C) A kitöltők függetlensége
  D) Ordinális típusú változók

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2017 tavasz
Hogyan hívjuk azokat az értékeket, melyek a skálán elképzelhetőek, de nagyon eltérnek a többi adattól?
  A) Outlier
  B) Centrál limit érték
  C) Kvartilis
  D) Intervallum

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2017 tavasz
Melyik IGAZ az r-értékre, mint effect size mutatóra?
  A) Három lehetséges feltétele van, amiből egynek kell teljesülni.
  B) Az r-érték és a hatás nagysága közötti összefüggés nem lineáris.
  C) Akkor pozitív, ha a két változó között negatív az összefüggés.
  D) Ha az r érték 1.00 feletti, akkor viszonylag nagy a hatás.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2017 tavasz
Mi számít hibának?
  A) Ha nem teljesül a central limit theorem.
  B) Olyan érték, mely a skálán elképzelhető, de a többi adattól nagyon eltér.
  C) Olyan érték, melynek nincs információ értéke, mert például az érték valamilyen elgépelésből származik
  D) Ha túl kicsi az adathalmazunk.

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2017 tavasz
Melyik az az érték, melynél a minta egyedeinek legfeljebb 50%-a nagyobb, és legfeljebb 50%-a kisebb?
  A) Átlagtól való eltérés
  B) Módusz
  C) Szórás
  D) Medián

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2017 tavasz
Melyik állítás nem igaz a normális eloszlásra?
  A) Diszkrét változók eloszlásának leírására is alkalmas
  B) Haranggörbe alakú
  C) Unimodális (egy csúcsú)
  D) Szimmetrikus az átlag körül

Magyarázat:


BA - Hallgatói kérdés 2017 tavasz
Az alábbiak közül melyik hipotézis kétoldalú?
  A) A kezelést követően csökkent a depresszió mértéke.
  B) A szakmák különböznek abban, a személyek mennyire elkötelezettek.
  C) A feladatban mért hibázások száma a figyelemmel negatívan függ össze.
  D) A nők szorongása magasabb a férfiakénál.

Magyarázat:


MA
Melyik állítás igaz a főkomponens elemzésre?
  A) Az adatokban meglévő lineáris komponenseket találja meg
  B) A kommunalitást lineáris regressziós modellel becsli
  C) Alkalmas adatredukcióra, mert az eseteket kezelhető számú csoportba sorolja
  D) Fő funkciója adatok mögött meghúzódó látens változók vizsgálata

Magyarázat:


MA
Melyik fogalom adja meg, hogy egy komponens mennyit magyaráz az itemek teljes varianciájából az átlagos magyarázóerőhöz képest?
  A) Kompons töltés
  B) Komponens sajátérték
  C) Komponensfaktor
  D) Komponens érték együttható

Magyarázat:


MA
Az itemek varianciájának melyik részét használjuk faktoranalízis során?
  A) Közös variancia
  B) Random variancia
  C) Egységes variancia
  D) Egyedi variancia

Magyarázat:


BA és MA
Melyik leírás illik a Cronbach alfa számításra?
  A) Felveszem a kérdőívet és felveszek egy másik, az enyémmel azonos konstruktumot mérő kérdőívet, megnézem mennyire korrelál a kettő egymással
  B) Felveszem a kérdőívet most és egy hónap múlva, majd megnézem mennyire korrelál a két eredmény
  C) Felveszem a kérdőívet, minden lehetséges módon két részre osztom, és a részek közötti korrelációt átlagolom az itemek szórásának figyelembevételével
  D) Felveszem a tesztet, az itemeket kétfelé osztom, és megnézem, mennyire korrelál a két fél

Magyarázat:


MA
Mi igaz a főkomponens elemzésre?
  A) Alapja az itemek közötti korreláció vagy kovariancia
  B) Alapja egy olyan módszer, mely az itemeket magyarázóerejük szerint csoportosítja
  C) Célja a legerősebb itemek kiválasztása és összegzése
  D) Célja az egymáshoz hasonló itemeket egy többdimenziós térrel magyarázni

Magyarázat:


MA
Melyik fogalom jelentése a következő: az item és a komponens közötti korreláció, figyelembe véve az itemek közötti korrelációt is?
  A) Komponens érték
  B) Komponens érték együttható
  C) Komponensfaktor
  D) Komponenstöltés

Magyarázat:


MA
Mi NEM alkotja egy item varianciáját faktoranalízisben?
  A) Random variancia
  B) Közös variancia
  C) Egységes variancia
  D) Egyedi variancia

Magyarázat:


BA és MA
Melyik módszer nem alkalmas reliabilitás vizsgálatra?
  A) Felveszem a kérdőívet, minden lehetséges módon két részre osztom, és a részek közötti korrelációt átlagolom az itemek szórásának figyelembevételével
  B) Felveszem a kérdőívet most és egy hónap múlva, majd megnézem mennyire korrelál a két eredmény
  C) Felveszem a tesztet, az itemeket kétfelé osztom, és megnézem, mennyire korrelál a két fél
  D) Felveszem a kérdőívet és felveszek egy másik, az enyémmel azonos konstruktumot mérő kérdőívet, megnézem mennyire korrelál a kettő egymással

Magyarázat:


BA és MA
A szfericitás feltételére igaz:
  A) A kondíciók közötti különbségek szórásának hasonlóságát feltételezi
  B) A minták szórásának különbsége hasonló minden párosítás esetén
  C) A minták közötti különbségek átlagának hasonlóságát feltételezi
  D) A csoportok között a különbségek hasonlóak minden ember esetén

Magyarázat:


MA
Mit jelent a kovariancia mátrixok homogenitásának feltétele?
  A) Az összefüggő szempont kapcsolati mátrixa hasonló a független szempont minden szintjén.
  B) Az összefüggő szempont varianciáinak szórása hasonló a független szempont minden szintjén.
  C) A csoportok kovarinaciájának hasonlósága.
  D) Az összefüggő szempont kovariancia mátrixa szimmetrikus.

Magyarázat:


MA
Milyen vizsgálat a következő? Nem és alvás hatása a teljesítményre. A kísérleti személyeket lemértük alvást megelőzően és alvást követően is.
  A) ANCOVA
  B) Független mintás többszempontos ANOVA
  C) Kevert mintás többszempontos ANOVA
  D) Összefüggő mintás többszempontos ANOVA

Magyarázat:


MA
Hogyan ellenőrizhető a normalitás feltétele független mintás többszempontos ANOVA esetén?
  A) A prediktor változók normalitásának tesztelésével.
  B) A mintákat összevonva a függő változó normalitásának tesztelésével.
  C) A predikált érték normalitásának tesztelésével.
  D) A reziduális hibák normalitásának tesztelésével.

Magyarázat:


BA és MA
Mit jelent a teszt-reteszt reliabilitás?
  A) Felveszem a tesztet most, majd valamivel később (pl. egy hónap múlva) megint, és megnézem a két eredmény mennyire korrelál?
  B) Felveszem a tesztet, majd kiegészítem újabb itemekkel és újra felveszem. A különbséget mérem a két skálaérték között.
  C) Kiszámolom a 0.7-es itemfelezési korrelációt.
  D) Minden lehetséges módon kettéválasztom az itemeket, kiszámolom a korrelációkat és átlagolom őket.

Magyarázat: